Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Việt Yên
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Tổ dân phố số 2
Điện thoại 02046557581
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)