Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÌA DÌNH
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Trụ sở UBND xã Tìa Dình
Điện thoại 0382208999
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)