Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Thôn Tam Tứ
Điện thoại 0912814610
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)