Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG ĐOÀNCƠ SỞ CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TOYODENSO
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Khu công nghiệp nam sách
Điện thoại 0368333683
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)