Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công đoàn Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ Số 9, đường Đông Tây, Khu Đô Thị, Công Nghiệp và Dịch Vụ VSIP Hải Phòng
Điện thoại 02253626282
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)