Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại tổng hợp Minh Quang
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ số 5/11, Thôn Trung Hiệp,
Điện thoại 0974375789
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)