Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án 9/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Phân loại trực thuộc
Địa chỉ 28A Điện Biên Phủ
Điện thoại 0969783602
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)