Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Nguyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ So 21E2 phuong Binh Khanh, thanh pho Long Xuyen, tinh An Giang
Điện thoại 0986547487
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)