Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thẩm định Dự án Đầu tư
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
Điện thoại 0763954723
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)