Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Điện thoại (0651)3216308
Fax (0651)3778268
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)