Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung 4
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Lầu 4 -78A Duy Tân
Điện thoại 05112211312
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)