Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Truyền tải điện 2
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 174 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng
Điện thoại 05112225600
Fax 05112225610
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)