Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 78 A Duy Tân - Đà nẵng
Điện thoại 05112620403
Fax 05112223403
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)