Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung 10
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 552 Trưng Nữ Vương TP Đà Nẵng
Điện thoại 05112220803
Fax 05112220899
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)