Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung 4
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 7, 78 A Duy Tân, Đà Nẵng
Điện thoại 05112480815
Fax 05112223403
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)