Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Điện lực Miền Trung 4
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 393 Trưng Nữ Vươmg
Điện thoại 05112210506
Fax 05113265071
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)