Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty viễn thông và công nghệ thông tin điện lực miền trung 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 552 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng
Điện thoại 05113481669
Fax 05112220899
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)