Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Điện lực miền Trung 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 393 Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
Điện thoại 051132210367
Fax 05113625071
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)