Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án điện nông thôn miền trung 3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 78A Duy Tân Đà Nẵng
Điện thoại 0963494097
Fax 05112223403
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)