Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Viễn thông và CNTT Điện lực Miền Trung
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 552 Trưng Nữ Vương
Điện thoại 05112220809
Fax 05112220899
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)