Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ Phần Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 15 Quang Trung, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113810535
Fax 05113810278
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)