Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viiễn thông Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 38 Yên Bái- Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3821134
Fax (0511)3826071
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)