Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Miềm Trung trách nhiệm hữu hạn một thành viên 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 517 Trần cao Vân,TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113813740
Fax 05113714733
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)