Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các Dự án phát triển đô thị Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 06 Nguyễn Du, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3887417
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)