Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 33 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113812366
Fax 05113892609
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)