Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QL các dự án xây dựng Sở Y tế, tỉnh Kom tum
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 71 Phan Đình Phùng thị Xã KomTum
Điện thoại 0603500882
Fax 0603913695
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)