Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tòa nhà Ban QLDA Thủy điện, Tây cầu Tuyên Sơn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3623084
Fax (0511)3623085
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)