Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án “Xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin tại Việt Nam”
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ P. 714, Nhà Xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 85 Nguyễn Chí Thanh
Điện thoại (04)37738760
Fax (04)37738762
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)