Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 18 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại (064)3510039
Fax (064)3510038
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)