Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
Điện thoại 0839320270
Fax 0839320963
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)