Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 05 Trần PHú
Điện thoại 05113898305
Fax 05113824997
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)