Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Đông Anh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường Cao Lỗ Thị trấn Đông Anh
Điện thoại 0422170299
Fax 0422214999
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)