Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 241Nguyễn Lương Bằng TP Hải Dương
Điện thoại 03203896570
Fax 03203896570
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)