Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Đấu thầu, Cục QLĐT
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phòng 213, Nhà B
Điện thoại 0437337617
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)