Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ SỐ 02 LÝ THƯỜNG KIỆT-HUẾ
Điện thoại (054)3826448
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)