Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 03A, đường Hàn Thuyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại (058) 3 822 947
Fax (058) 3 827 908
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)