Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND thị xã Phúc Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ban QLDA ĐT & XD thị xã Phúc Yên, khu
Điện thoại 02113872886
Fax 02113872886
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)