Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 7 đường 3/2 phường 11 Quận 10
Điện thoại (08)38181416
Fax (08)38343481
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)