Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SÓC TRĂNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng
Điện thoại 0793820514
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)