Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại 02183852819
Fax 02183898778
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)