Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CT Kho vận Hòn Gai.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ cột 5 Hồng Hà - Hạ Long - Quàng Ninh.
Điện thoại 03336495332
Fax 03336495333
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)