Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình công cộng Bắc Ninh1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường Huyền Quang - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413852171
Fax 02413852171
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)