Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA XDGT Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 16 đường Nguyên Phi Ỷ Lan thành phố Bắc Ninh
Điện thoại 02413508036
Fax 02413874304
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)