Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình công cộng - Sở Xây dựng Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413823914
Fax 02413850259
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)