Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQLDA xây dựng Lục Nam.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Đồi Ngô - Lục Nam -Hà Giang
Điện thoại 02407349238
Fax 02407349236
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)