Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 5 đường lý thái tổ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại 02413823425
Fax 02413823425
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)