Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Xây Dựng và Thương Mại Khang Thịnh TNHH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Ba Huyện - Khắc Niệm - TP Bắc Ninh
Điện thoại 0903435618
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)