Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam, Thành phố Hà Nội, Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ G1 lầu 2, Khách sạn Thanh đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Điện thoại (08)35566075
Fax (08)35566076
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)