Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam-Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ VPI Tower, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04)37843061;(04)36290343
Fax (04)36290107
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)