Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)39303323
Fax (08)39307546
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)